Liw

Liw – miasto królewskie położone we wschodniej części województwa mazowieckiego, na granicy z województwem podlaskim. Miasto składało się ze pierwotnego rdzenia miejskiego - Liwu Starego oraz młodej osady miejskiej - Liwu Nowego.
Liw

 

Liw – miasto królewskie położone we wschodniej części województwa mazowieckiego, na granicy z województwem podlaskim. Miasto składało się ze pierwotnego rdzenia miejskiego - Liwu Starego oraz młodej osady miejskiej - Liwu Nowego. Miejscowość była głównym ośrodkiem administracyjnym powiatu liwskiego, tworzącego w tych samach granicach ziemię liwską. Znajdowało się tutaj starostwo grodowe, kasztelania oraz odbywały sejmiki ziemskie. Liw Stary stanowił ośrodek parafii i dekanatu, przynależnego do archidiakonatu warszawskiego w diecezji poznańskiej. Miasto stanowiło ważny węzeł drogowy w regionie. Zbiegały się tu cztery istotne szlaki lądowe. Na wschód biegła droga do pobliskiego Węgrowa kierująca dalej na wschód ku Litwie. W kierunku zachodnim z miasta wychodziły trakty w kierunku Kamieńca (północno-zachodni), główny szlak do Warszawy (zachodni) i Czerska (południowo-zachodni).

Ośrodek otoczony był szerokim do ok. 10 km pierścieniem terenów rolniczych, poza którym występowały rozległe połacie lasów - Puszcze Korycka, Sulejowska oraz lasy w rejonie Dobrego. Mniejsze osady wiejskie w rejonie Liwu należały do szlachty, kilka dużych wsi natomiast stanowiło dobra królewskie.  Liw położony był na krawędzi doliny rzecznej Liwca, na jego lewym brzegu na wysokości ok. 125 m n.p.m. Tereny rolnicze sąsiadujące z miastem wznosiły się do 20-25 metrów wyżej. Miasto położone było w obrębie starej, zdenudowanej wysoczyzny morenowej zbudowanej z glin zwałowych i ich zwietrzelin. Na wysoczyźnie morenowej przeważały gleby płowe oraz rdzawe. W dolinie Liwca występowały piaski i żwiry rzeczne, na których ukształtowały się gleby hydromorficzne oraz lokalnie mady rzeczne.

Liw, własność królewska, ziemia liwska, powiat liwski, dekanat liwski, archidiakonat warszawski, diecezja poznańska, starostwo grodowe, kasztelania, sejmiki ziemskie

Mapa woj. mazowieckiego w poł. XVI w. - wersja papierowa >>>

 

Zobacz najnowsze mapy