Łomża

Łomża – miasto królewskie położone w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Miejscowość stanowiła główny ośrodek administracyjny powiatu łomżyńskiego oraz całej ziemi łomżyńskiej.
Łomża

Łomża – miasto królewskie położone w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Miejscowość stanowiła główny ośrodek administracyjny powiatu łomżyńskiego oraz całej ziemi łomżyńskiej. Znajdowało się tutaj starostwo grodowe i odbywały sejmiki ziemskie. Łomża stanowiła ośrodek parafii i dekanatu położonego w granicach archidiakonatu pułtuskiego w diecezji płockiej. W mieście w obrębie rynku skupiały się cztery szlaki lądowe. Trakt biegnący na północny wschód za Narwią rozwidlał się i kierował do Kolna, Radziłowa i Wizny. Drogi na lewobrzeżu w zależności od przyjętego kierunku podróży, pozwalały na dotarcie do Nowogrodu, Różana i Zambrowa. 

Łomża otoczona była pasem terenów rolniczych, w obrębie których występowały różnej wielkości płaty lasów. Na południe od miasta znajdował się Czerwony Bór porastający wzgórza tzw. Dębowe Góry. Osadnictwo wiejskie znajdowało się w większości w rękach szlachty, pojedyncze duże wsie i młyny należały do króla lub kościoła. Miasto zlokalizowane było w obrębie ostańca na wysokości ok. 140 m n.p.m. na stromym, lewym brzegu Narwi, wznoszącym się ponad 40 metrów ponad dno doliny. Miejscowość wraz z okolicznymi wsiami, położone były w obrębie starej, zdenudowanej wysoczyzny morenowej urozmaiconej pagórkami moren czołowych, w tym rozległym masywem morenowym Dębowej Góry. Powierzchnia wysoczyzny zbudowana była z glin zwałowych rozdzielonych płatami osadów sandrowych, żwirów starych wałów ozowych oraz piaskami i mułkami rzecznymi. W okolicy dominowały gleby płowe przechodzące na terenach piaszczystych w gleby rdzawe.

 

Łomża, własność królewska, powiat łomżyński, ziemia łomżyńska, starostwo grodowe, sejmiki ziemskie, dekanat łomżyński, archidiakonat pułtuski, diecezja płocka

Mapa woj. mazowieckiego w poł. XVI w. - wersja papierowa >>>

Zobacz najnowsze mapy